iran sign logo
ایران ساین

ایران‌ساین، سامانه جامع امضای دیجیتال

روال ها و خدمات اداری و سازمانی بصورت روزافزون در حال تغيير از مدل سنتی و كاغذی به سمت الكترونيكی و غيرحضوری شدن، در جهت افزایش بهره وری، كاهش هزینه و سرعت بيشتر، هستند. مهمترین چالشهای ارایه خدمات بصورت الكترونيكی و راه دور، احراز هویت اشخاص و سيستم ها، فراهم نبودن بسترهای غيرحضوری انكارناپذیری و حفظ اصالت تراكنش ها و اسناد الكترونيكی است. لذا بكارگيری راهكارهای قانونی برای شناسایی و احراز هویت اشخاص بصورت الكترونيكی، امضای دیجيتال اسناد و تراكنش ها مطابق قوانين امضای الكترونيكی كشور، در راستای ارایه خدمات غيرحضوری و برخط، ضروری است. راهكارهای به نسبت قدیمی امضای دیجيتال اسناد و احراز هویت اشخاص مبتنی بر امضای دیجيتال، موانع و مخاطراتی در پياده سازی و بكارگيری دارند. برخی از مشکلاتی كه راهكار ايران ساين در راستای برطرف نمودن آنها است، هزینه های بالای خرید و نگهداری تجهيزات رمزنگاری شخصی و سازمانی از قبيل توكن های امضای دیجيتال و كارتهای هوشمند با قابليت رمزنگاری نامتقارن، محدودیت سيستم های اشخاص در اتصال و بكارگيری این تجهيزات، عدم امكان استفاده از گواهی های الكترونيكی صادر شده برای یك راهكار بصورت مشترك در سایر خدمات و راهكارها، و عدم سازگاری راهكارهای قدیمی می باشند.

راهكار امضای دیجيتال اسناد این شركت، با بهره گيری از سرویس های هویت سنجی و استعالم معتبر كشور، از قبيل شاهكار و ثبت احوال ،امكان بررسی مالكيت سيمكارت و استعالم مشخصات هویتی اشخاص، و تطابق تصویر چهره وی با تصویر ثبت شده در سازمان ثبت احوال، قبل از صدور گواهی را دارد.

چطور مسیر را برای شما هموارتر می کنیم؟

با برگزاری جلسه با شما توضیحی کامل از خدمات و سرویس‌های این مجموعه به شما ارائه می‌دهیم، سپس درخواست‌ها و نیازمندی‌های شما را بررسی کرده و محصولی مناسب، برای رفع نیازمندی شما را پیشنهاد می‌دهیم.

در صورت تمایل، اطلاعات خود را وارد کنید تا با شما تماس بگیریم.